Flagship Custom EFI
Hi-Performance GM
Marine Engines

135FME - 181 CID
225FME - 262 CID
250FME - 305 CID
300FME - 350 CID
375FME - 496 CID
425FME - 496 CID
350FME - 6.0L, 364 CID
450FMESC - 6.0L, 364 CID
450FME - 496 CID
500FME - 496 CID
 

 

Page 61